Cashback

Промоцията

 1. Закупете нов принтер от списъка в таблицата по-долу („Избрани продукти“) между 15.08.2018 г. и 15.10.2018 г., („Срок на промоцията“) и можете да получите до BGN 180 премия в брой.

Избрани принтери EcoTank

Суми за премия в брой*

L120

BGN 24

L1300

BGN 100

L1455

BGN 220

L310

BGN 30

L382

BGN 50

L3110

BGN 50

L3111

BGN 50

L3050

BGN 60

L3150

BGN 60

L3060

BGN 60

L3151

BGN 60

L3070

BGN 70

L4150

BGN 70

L4160

BGN 80

L565

BGN 80

L6160

BGN 90

L6170

BGN 100

L6190

BGN 110

L805

BGN 80

L810

BGN 100

L850

BGN 110

L1800

BGN 125

L7160

BGN 125

L7180

BGN 180

*сумите за премия в брой са с включен ДДС

 1. Промоцията се отнася за Избраните продукти, закупени в рамките на Срока на промоцията директно от Epson или от упълномощен търговски представител на Epson.


 1. В Промоцията могат да участват лица, навършили 16-годишна възраст, живущи в страната, с най-много две (2) заявки за домакинство. Може да се прави само по 1 заявка за Избран продукт.


 1. В Промоцията могат да участват само крайни клиенти. Заявки за Избрани продукти, закупени с цел да бъдат препродадени на трета страна, не отговарят на условията на тази Промоция. Търговските представители не могат да подават заявки от името на клиентите си.


 1. В Промоцията не могат да участват служители, агенти, дистрибутори, търговски представители на Epson и служители в участващи магазини на дребно, в които се предлагат продуктите, нито други лица, свързани с Промоцията.


 1. Промоцията не се отнася за продукти, които са втора ръка, възстановени или рециклирани.


 1. Заявката за премия в брой трябва да бъде направена в рамките на 30 календарни дни от датата на покупка. Крайната дата за заявки е 14.11.2018 г.

Как се изпраща заявка

 1. Можете да го направите онлайн, на адрес www.epson.bg/ecotankcashback, като попълните формуляра за заявяване и го изпратите с копие от документа за покупка. Ще бъдете помолени да предоставите лична данни, включително банкова информация.


 1. Документът за покупка трябва да бъде четливо копие на разписката от магазина или фактура, на която ясно се вижда името на търговеца на дребно, датата на покупка и цената.


 1. След получаването на заявка ще Ви изпратим имейл с потвърждение за получаване


 1. Изплащането на премията се извършва чрез банков превод в рамките на 30 дни от получаването на валидация на заявката. Изпълнителят на Промоцията ще нареди банков превод единствено по сметки, регистрирани в държавата, където е закупен продуктът от Epson. Изпълнителят на Промоцията не носи отговорност за банкови разходи, свързани с превода на сумата на премията. Съответно, ако бъдете таксувани от банката, сумата на таксите ще бъде приспадната от сумата на премията.


 1. Лицето, регистрирало заявката, носи отговорност за предоставянето на правилна информация за банковата сметка; в случай че информацията е неточна и плащането, извършено от Изпълнителя на Промоцията, бъде отказано или не бъде получено от Вас, Изпълнителят на Промоцията не носи отговорност за повторно нареждане на плащането.


Ограничения

 1. В случай че изплащането на премията представлява облагаема придобивка, свързаното данъчно задължение е отговорност на получателя.


 1. Ако Избраният продукт, за който е направена заявка, бъде върнат на продавача по каквато и да е причина, правото на клиента да получи премия се прекратява и вече изплатените на клиента суми трябва да бъдат върнати на Изпълнителя на Промоцията в рамките на седем дни.


 1. Изпълнителят на Промоцията си запазва правото да поиска допълнителни доказателства за валидиране на заявка, ако има основания да смята, че тя не отговаря на условията.


 1. Заявката няма да бъде одобрена, ако:

  1. Избраният продукт не е закупен в рамките на Срока на промоцията,

  2. формулярът за заявка не е попълнен изцяло,

  3. документът за покупка не е предоставен или е нечетлив,

  4. заявката не е изпратена в рамките на 30 календарни дни от датата на покупка,

  5. не сте изпълнили настоящите правила и условия.

Лични данни

 1. По време на регистрация за Промоцията, трябва да предоставите на Espon необходимите лични данни за администриране на Промоцията. Ще намерите повече информация в Декларацията за поверителност на информацията за Промоцията. Освен използването на личните Ви данни за Промоцията, Epson ще поиска и Вашето съгласие да изпраща маркетингови материали, например проучвания относно продукти с марката Epson, бюлетини и/или реклами от Epson. Не е задължително да давате това съгласие.

Общи

 1. Изпълнителят на Промоцията не носи отговорност за загубени заявки. Изпълнителят на Промоцията ще откаже изпълнението на заявки, получени след крайната дата, както и на такива, за които има основателна причина да се смятат за непълни, нечетливи или измамнически.


 1. Настоящите правила и условия се уреждат от правото на държавата, в която сте закупили Избрания продукт, и са под юрисдикцията на компетентните съдилища в тази държава.


 1. С решението си да участвате в тази Промоция Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемате тези правила и условия. Изпълнителят на Промоцията си запазва правото да ги отмени или промени без предизвестие в случай на събития извън негов контрол.

Изпълнител на Промоцията: Изпълнителят на Промоцията е Epson Europe B.V. със седалище в Амстердам, Нидерландия. Използвайте следния адрес за кореспонденция по всякакви въпроси: Epson European Marketing Department, P501 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Великобритания